Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Pani Kołysanka

Sklep jest administrowany przez Dianę Rosz-Chilarzewską prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Pani Kołysanka Diana Rosz-Chilarzewska, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Łużyckiej 22a, 05-092 Łomianki Dolne, posiadającą NIP: 1181872571, REGON: 387873231

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Konspekt – pisemne ramowe zalecenia przygotowane przez Sprzedawcę dotyczące poprawy snu dziecka
 • Kupujący – – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Plan Poprawy Snu – szczegółowe pisemne zalecenia przygotowane przez Sprzedawcę dotyczące poprawy snu dziecka
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://panikolysanka.pl/regulamin/
 • Serwis – serwis umieszczony w domenie www.panikolysanka.pl oraz w jej podstronach.
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://panikolysanka.pl/sklep/
 • Sprzedawca – Diana Rosz-Chilarzewska prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Pani Kołysanka Diana Rosz-Chilarzewska
 • Wizyta on-line – spotkanie on-line między Sprzedawcą a Kupującym, podczas którego Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę edukacyjną, mającą na celu edukację Kupującego w zakresie poprawy snu dziecka.
 1. Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów i usług uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 4. dostęp do Internetu,
 5. standardowy system operacyjny,
 6. standardowa przeglądarka internetowa,
 7. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

III.  Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone  za pośrednictwem Serwisu to możliwość przeglądania i odczytywania materiałów edukacyjnych dotyczących snu dziecka, zamieszczonych w Serwisie, udostępnianych przez Sprzedawcę w ramach dostępu bezpłatnego. 
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail diana@panikolysanka.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

IV.        Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 3.   wybrać produkty lub usługi będącymi przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
 4.  Powierdzić złożenie zamówienia
 5.  dokonać płatności on-line poprzez serwis paynow.pl lub poprzez przelew bankowy na konto 08 1140 2004 0000 3402 8081 9485.
 1. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu paynow.pl, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu paynow.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu paynow.pl, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów lub usług objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

V.         Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący otrzyma produkt elektroniczny (dostęp do szkolenia) na podany w Zamówieniu adres e-mail.
 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy: 08 1140 2004 0000 3402 8081 9485
 • płatność za pośrednictwem serwisu paynow.pl

VI.        Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia oraz:
 2. w przypadku zakupu szkolenia on-line (webinaru) – dostęp do nagrań zamówionego szkolenia wraz z konspektem szkolenia.
 3. w przypadku zakupu usługi edukacyjnej (pakiet ze wsparciem, pakiet mini, pakiet 3 plus, pakiet dodatkowe wsparcie) – kwestionariusz wstępny do uzupełnienia i odesłania do Sprzedawcy.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia.

 VII.      Postanowienia dotyczące Pakietu ze Wsparciem

 1. W zakres usługi „pakiet ze wsparciem”  wchodzi:
 2. Szczegółowa analiza przez Sprzedawcę informacji zawartych w kwestionariuszu wstępnym wypełnionym przez Kupującego i przesłanym na adres e-mailowy Sprzedawcy: diana@panikolysanka.pl
 3. Półtoragodzinna Wizyta on-line w formie wideo-rozmowy lub rozmowy telefonicznej.
 4. Opracowanie przez Sprzedawcę indywidualnego Planu Poprawy Snu w formacie Adobe PDF i przesłanie go adres e-mailowy Kupującego.
 5. Dwutygodniowe wsparcie we wdrażaniu Planu, obejmujące codzienną analizę Dziennika Snu dziecka, nieograniczone wsparcie e-mailowe oraz do dwóch godzin rozmowy telefonicznej / wideo-rozmowy do wykorzystania w trakcie dwutygodniowej współpracy.
 • Wizyta on-line odbywa się po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności on-line lub przelewu bankowego na konto Sprzedawcy oraz uzupełnionego przez Kupującego kwestionariusza wstępnego, wysłanego do Kupującego wraz z złożeniem zamówienia.
 • Sprzedawca będzie gotowy do odbycia Wizyty on-line w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia płatności na rachunek Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zobowiązuje się przedstawić Kupującemu Plan Poprawy Snu w terminie 3 dni roboczych od dnia konsultacji on-line.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do kontaktu z Kupującym od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
 • Kupujący zobowiązuje się zgłosić Sprzedawcy wszelkie pytania bądź niejasności dotyczące Planu Poprawy Snu niezwłocznie po zapoznaniu się z jego treścią i przed rozpoczęciem wdrażania tego Planu.
 • Rozpoczęcie wdrażania Planu Poprawy Snu powinno się odbyć w ciągu 4 tygodni od otrzymania tego Planu.
 • Terminy wizyt on-line w trakcie wdrażania Planu Poprawy Snu są zawsze wcześniej uzgadniane pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.
 • Sprzedawca zobowiązuje się wykonać usługę osobiście. Sprzedawca nie może powierzyć wykonania usługi “pakiet ze wsparciem” innej osobie.
 • Kupujący oświadcza, że nie istnieją żadne medyczne przeciwwskazania (np. astma, AZS, bezdech senny, refluks, słabe przybieranie na wadze, niedobór żelaza) do rozpoczęcia wdrażania Planu Poprawy Snu.
 • Kupujący zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę, jeśli w trakcie wdrażania Planu Poprawy Snu pojawią się jakiekolwiek problemy dziecka ze zdrowiem (np. stan infekcyjny, gorączka, przeziębienie, itp) w celu przerwania wdrażania Planu Poprawy Snu. Wdrażanie Planu Poprawy Snu zostanie wznowione niezwłocznie gdy dziecko w pełni wyzdrowieje.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawa autorskie do Planu Poprawy Snu, który został w całości przez nią stworzony. Kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie czy powielanie Planu Poprawy Snu bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione i podlega odpowiedzialności prawnej.

 VIII.     Postanowienia dotyczące Pakietu Mini oraz Pakiet 3 plus

 1. W zakres usług „Pakiet Mini” oraz “Pakiet 3 plus” wchodzi:
 2. Szczegółowa analiza przez Sprzedawcę informacji zawartych w kwestionariuszu wstępnym wypełnionym przez Kupującego i przesłanym na adres e-mailowy Sprzedawcy: diana@panikolysanka.pl.
 3. Godzinna wizyta on-line (Pakiet Mini) / półtoragodzinna wizyta on-line (Pakiet 3plus) w formie wideo-rozmowy lub rozmowy telefonicznej.
 4. Opracowanie przez Sprzedawcę Konspektu w formacie Adobe PDF i przesłanie go adres e-mailowy Kupującego w ciągu 2 dni roboczych od konsultacji.
 5. Odpowiedź na maila z pytaniami, wysłanego przez Kupującego w trakcie miesiąca od konsultacji.
 1. Wizyta on-line odbywa się po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności on-line lub przelewu bankowego na konto Sprzedawcy oraz uzupełnionego przez Kupującego kwestionariusza wstępnego, wysłanego do Kupującego wraz z złożeniem zamówienia.
 2. Sprzedawca będzie gotowy do przeprowadzenia Wizyty on-line w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia płatności na rachunek Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać usługę osobiście. Sprzedawca nie może powierzyć wykonania usług  innej osobie.
 4. Kupujący oświadcza, że nie istnieją żadne medyczne przeciwwskazania (np. astma, AZS, bezdech senny, refluks, słabe przybieranie na wadze, niedobór żelaza) do rozpoczęcia wdrażania zaleceń z Konspektu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawa autorskie do Konspektu, który został w całości przez nią stworzony. Kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie czy powielanie Konspektu bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione i podlega odpowiedzialności prawnej.

IX.        Odstąpienie od umowy Kupującego

 1. W przypadku zakupu produktów elektronicznych (tj. szkoleń internetowych, tzw. “webinarów”) zwrot jest możliwy jeżeli Kupujący nie pobrał, nie zapisał pliku na dysku lub nie odtworzył jego zawartości. Jeżeli zawartość produktu została pobrana, odtworzona lub zapisana przez Kupującego zwrot nie będzie uwzględniany.
 2. W przypadku niewykorzystania pełnego zakresu wsparcia z “Pakietu ze Wsparciem” Kupującemu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za niewykorzystaną część zlecenia.
 3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.

X.         Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.panikolysanka/polityka-prywatnosci/

XI.        Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa Kupującego lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona Kupujących.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej https://polubownie.uokik.gov.pl.
 2. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Kupującymi i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2022.